MERKT U DAT ER IETS NIET KLOPT?


Dit is de officiële website van het ‘Expat op Pad’ project. Het gemeentebestuur van Zaventem is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan om de informatie actueel en juist te houden. Merkt u dat er iets niet klopt? Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar maria.urbina@zaventem.be .

AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING EN BRONVERMELDING


Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt ze afdrukken voor privégebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zaventem. U kunt citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

PUBLICATIE VAN OFFICIËLE TEKSTEN


De publicatie van officiële teksten (bv. Bestuursmemoriaal) heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven.

Proclaimer


If you notice that something is incorrect, please let us know. This is the official website of the Expat Op Pad project. The city council of Zaventem is responsible for the contents of this website. We do all we can to keep the information up-to-date and correct. If you notice that something is incorrect, please let us know by sending an e-mail to maria.urbina@zaventem.be.

COPYRIGHT PROTECTION AND ACKNOWLEDGING SOURCES


All texts and illustrations on this website are copyright protected. You can print them for private use. A wider distribution is only possible after gaining permission from the city council of Zaventem. You can quote the texts on condition that you refer to the authentic source. The layout and functionality of this website are copyright protected.

PUBLICATION OF OFFICIAL TEXTS


The publication of official texts does not have an official character. In the event of differences between the electronic text and the printed text, the printed text prevails (unless stated otherwise).

Proclaimer

VOUS REMARQUEZ DES ERREURS ?


Faites-le-nous savoir Ceci est le site officiel du projet ‘Expat op Pad’. La commune de Zaventem est responsable du contenu de ce site Web. Nous faisons tout notre possible pour garder l'information à jour et correcte. Vous remarquez des erreurs ? Dites-le-nous en nous envoyant un e-mail à maria.urbina@zaventem.be.

PROTECTION DES DROITS D'AUTEUR ET CITATION DE LA SOURCE


Tous les textes et illustrations de ce site Web sont protégés par les droits d'auteur. Vous pouvez les imprimer pour un usage privé. Une distribution plus large n'est possible qu'après autorisation du collège échevinal de Zaventem. Vous pouvez les citer à la condition de toujours référer à la source authentique. La mise en page et les fonctionnalités de ce site sont protégées par les droits d'auteur.

PUBLICATION DES TEXTES OFFICIELS


La publication de textes officiels (par exemple, le mémorial administratif) n'a pas de caractère officiel. Si le texte électronique diffère du texte imprimé, ce dernier prévaut, sauf indication contraire.

Proclaimer

FÄLLT IHNEN ETWAS AUF, DAS NICHT STIMMT?


Teilen Sie es uns mit. Dies ist die offizielle Webseite des Projekts ‚Expat Op Pad‘. Der Gemeinderat von Zaventem ist verantwortlich für den Inhalt dieser Webseite. Wir tun alles dafür, damit die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt sind. Fällt Ihnen etwas auf, das nicht stimmt? Teilen Sie es uns per E-Mail an maria.urbina@zaventem.be mit.

URHEBERRECHTSCHUTZ UND QUELLENANGABE


Alle Texte und Illustrationen auf dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Sie können diese zu Privatzwecken ausdrucken. Eine weitere Verbreitung ist nur nach Zustimmung durch das Kollegium der Bürgermeister und Stadträte der Gemeinde Zaventem zulässig. Sie können hieraus zitieren, unter der Voraussetzung, dass Sie stets auf die Quelle verweisen. Das Layout und die Funktionalität dieser Seite sind urheberrechtlich geschützt.

VERÖFFENTLICHUNG VON OFFIZIELLEN TEXTEN


Die Veröffentlichung von offiziellen Texten (z. B. Vorstandsbericht) hat keinen offiziellen Charakter. Bei Unterschieden zwischen dem elektronischen Text und der gedruckten Version gilt der gedruckte Text, sofern nichts anderes angegeben ist.