Rijbewijzen

Op de dienst rijbewijzen helpt je met: 

•    Internationale rijbewijzen
•    Omwisseling van een buitenlands rijbewijs
•    Een Europees rijbewijs
•    Voorlopig rijbewijs categorie A, BE, C, CE, D en DE (model 3)
•    Voorlopig rijbewijs categorie B

Dienst bevolking

Stationsstraat 8, 1930 Zaventem

02 720 35 50  /  bevolking@zaventem.be

Openingsuren

maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30. tot 12.20

woensdag van 8.30 tot 12.20 en van 13.30 tot 15.20 

donderdag van 8.30 tot 12.20 en van 17 tot 19.20 

Een internationaal rijbewijs wordt aangevraagd op voorlegging van de identiteitskaart en het geldig nationaal rijbewijs. Breng ook één recente pasfoto mee. 
Voor de aangifte van verlies of diefstal van een rijbewijs en het vervullen van de formaliteiten voor het bekomen van een duplicaat moet u rechtstreeks naar de lokale politie.

info over rijbewijzen op www.zaventem.be

Driving licences

The Driving Licence department will provide assistance with: 

•    International driving licences
•    Converting a foreign driving licence
•    A European driving licence
•    Temporary driving licence category A, BE, C, CE, D and DE (model 3)
•    Temporary driving licence category B

Civil Affairs

Stationsstraat 8, 1930 Zaventem

02 720 35 50 or  bevolking@zaventem.be

Opening hours

Monday, Tuesday and Friday: 08:30 to 12:20

Wednesday: 08:30 to 12:20 and 13:30 to 15:20 

Thursday: 08:30 to 12:20 and 17:00 to 19:20 

An international driving licence will be requested on presentation of an identity card and a valid national driving licence. Make sure to bring a recent passport picture. 
To report loss or theft of a driving licence or complete the required formalities to request a duplicate you must contact the local police department directly.

For information on driving licences visit www.zaventem.be

 

Service Permis de conduire

Le service des permis de conduire vous aide pour:

•    Les permis de conduire internationaux
•    L’échange d’un permis de conduire étranger
•    Un permis de conduire européen
•    Un permis de conduire provisoire de catégorie A, BE, C, CE, D et DE (modèle 3)
•    Le permis de conduire provisoire de catégorie B

Dienst bevolking

Stationsstraat 8, 1930 Zaventem

02 720 35 50 / bevolking@zaventem.be

Ouvert

Lundi, mardi et vendredi de 8.30 à 12.20

Mercredi de 8.30 à 12.20 et de 13.30 à 15.20

Jeudi de 8.30 à 12.20 et de 17 à 19.20
 

Le permis de conduire international peut être demandé sur présentation de la carte d’identité et d’un permis de conduire national valable. Apportez aussi une photo d’identité récente.

Vous devez vous adresser directement à la police locale pour déclarer la perte ou le vol d’un permis de conduire et remplir les formalités en vue de l’obtention d’un duplicata.

Plus d'infomations sur www.zaventem.be

Ce site est uniquement disponible en néerlandais. Contactez le Welkomteam pour vous aider à trouver l'information que vous recherchez

Welkomteam

Führerscheine

Die Dienststelle für Führerscheine hilft Ihnen: 

•   mit internationalen Führerscheinen
•   beim Umtausch eines ausländischen Führerscheins
•    mit einem europäischen Führerschein
•    vorläufigen Führerschein Kategorie A, BE, C, CE, D und DE (Modell 3)
•    Vorläufiger Führerschein Kategorie B

Einwohnermeldeamt

Stationsstraat 8, 1930 Zaventem

02 720 35 50  /  bevolking@zaventem.be

Öffnungszeiten

montags, dienstags und freitags von 08.30 bis 12.20 Uhr

mittwochs von 8.30 bis 12.20 Uhr und von 13.30 bis 15.20 Uhr 

donnerstags von 8.30 bis 12.20 Uhr und von 17.00 bis 19.20 Uhr 

Ein internationaler Führerschein wird unter Vorlage des Personalausweises und des gültigen nationalen Führerscheins beantragt. Bringen Sie auch ein aktuelles Passfoto mit.
Für die Angabe von Verlust oder Diebstahl eines Führerscheins und das Ausfüllen der Formalitäten zum Erhalt eines Duplikats müssen Sie sich direkt an die örtliche Polizei wenden.

Informationen über Führerscheine auf www.zaventem.be