De officiële taal en integratie

Als nieuwe inwoner in de gemeente is het even aanpassen. Mensen in je buurt spreken een andere taal dan jij. België heeft drie officiële landstalen: Nederlands, Frans en Duits. Deze talen worden in alle scholen aangeleerd, waardoor mensen vaak meer dan één taal kunnen spreken. 

De voertaal in jouw gemeente is Nederlands. Dit wil zeggen dat mensen bij de gemeentediensten, op de school en in de winkel Nederlands met jou spreken. Het is goed om zo snel mogelijk de taal te leren spreken. 

Er zijn veel scholen om Nederlandse les voor volwassenen te volgen en er zijn verschillen in niveau en intensiteit van de cursussen. 
Klik hier voor de gegevens van het Agentschap Integratie en Inburgering. Samen met jou bekijken ze welke cursus voor jou het meest geschikt is. Je kan ook een cursus volgen over het leven in België en Vlaanderen.

De gemeenten organiseren activiteiten om Nederlands te leren spreken. Er zijn conversatiegroepen om samen op een informele manier Nederlands te oefenen. Op de volgende website vind je lokale initiatieven om Nederlands te leren en te oefenen.
 

Dienst Burgerzaken

Tervuren
Markt 7A, 3080 Tervuren
02 766 53 53
burgerzaken@tervuren.be

Openingsuren
maandag van 13.30u tot 19.00u, dinsdag van 09.00u tot 12.00u,
woensdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u, 
donderdag van 09.00u tot 12.00u en vrijdag van 08.30u tot 12.00u

The official language and civic integration

Being a new resident of the municipality will require some adjustment. The people around you speak a whole different language. Belgium has three official national languages: Dutch, French and German. These languages are taught in all schools, so people often speak more than one language. 

The language of communication for your municipality is Dutch. This means that civil servants, people at school and in shops will communicate with you in Dutch. It’s therefore best that you learn to speak the language as soon as possible. 

There are many Dutch language courses for adults available at various levels and intensities. 
Click here for details for the Agentschap Integratie and Inburgering (Flemisch Agency for Integration and Civic integration).They will work with you to determine which course is most suitable for you.You can also attend a course on living in Belgium and Flanders.

The municipalities organise activities to help you learn Dutch.You can find conversation groups to practice Dutch together informally. Visit this website to find local initiatives to learn and practice your Dutch.

 

Civil Affairs

Tervuren
Markt 7A, 3080 Tervuren
02 766 53 53
burgerzaken@tervuren.be

Opening hours: 
Monday: 13:30 to 19:00, Tuesday: 09:00 to 12:00,
Wednesday: 08:30 to 12:00 and 13:30 to 16:00, 
Thursday: 09:00 to 12:00 and Friday: 08:30 to 12:00

La langue officielle et l’intégration

Résider dans une nouvelle commune nécessite une certaine adaptation. Les habitants de votre quartier parlent une autre langue que vous. La Belgique a trois langues nationales officielles: le néerlandais, le français et l’allemand. Ces langues sont enseignées dans toutes les écoles, de sorte que les gens parlent souvent plus d’une langue.
  
La langue véhiculaire dans votre commune est le néerlandais. Ce qui signifie que les personnes parleront le néerlandais avec vous dans les services communaux, à l’école et dans les commerces. C’est une bonne chose d’apprendre le plus rapidement possible à parler la langue.

Il existe de nombreuses écoles de cours de néerlandais pour adultes et les cours présentent des différences de niveau et d’intensité.
Cliquez ici pour obtenir les données de l’Agentschap Integratie en Inburgering (Agence d’Intégration et d’Insertion). Ils examineront avec vous le cours qui vous conviendra le mieux. Vous pouvez aussi suivre un cours sur la vie en Belgique et en Flandre.

Agentschap Integratie en Inburgering

Les communes organisent des activités pour apprendre à parler le néerlandais. Il existe des groupes de conversation pour pratiquer ensemble le néerlandais d’une manière informelle. Sur le site web suivant, vous trouverez les initiatives locales pour apprendre et exercer le néerlandais.


 

Dienst Burgerzaken

Tervuren
Markt 7A, 3080 Tervuren
02 766 53 53
burgerzaken@tervuren.be

Heures d 'ouverture
lundi de 13.30h à 19.00h, mardi de 09.00h à 12.00h,
mercredi de 08.30h à 12.00h et de 13.30h à 16.00h, 
jeudi de 09.00h à 12.00h, vendredi de 08.30h à 12.00h.

Amtssprache und Integration

Als Neueinwohner müssen Sie sich erst eingewöhnen. Ihre Nachbarn sprechen eine andere Sprache. Belgien hat drei offizielle Landessprachen: Niederländisch, Französisch und Deutsch. Diese Sprachen werden in allen Schulen unterrichtet. Deswegen sprechen Menschen häufig mehr als eine einzige Sprache. 

Die Verkehrssprache in Ihrer Gemeinde ist Niederländisch. Das heißt, dass die Menschen bei der Gemeindeverwaltung, in der Schule und in den Geschäften mit Ihnen Niederländisch reden werden. Es lohnt sich, die Sprache so schnell wie möglich zu lernen. 

 Zudem bieten viele Schulen Niederländischkurse für Erwachsene an und zwar für Anfänger und für Fortgeschrittene.
Klicken Sie hier für die Angaben der Agentschap Integratie en Inburgering. Sie überlegen zusammen mit Ihnen, welcher Kurs sich am besten für Sie eignet. Sie können auch an einem Kurs über das Leben in Belgien und in Flandern teilnehmen.

Die Gemeinden veranstalten Aktivitäten, um Niederländisch sprechen zu lernen. Beispielsweise Gesprächsgruppen, in denen man Niederländisch in einer ungezwungenen Atmosphäre üben kann. Auf dieser Webseite finden Sie lokale Initiativen zum Erlernen und Üben der niederländischen Sprache.
 

Einwohnermeldeamt

Tervuren
Markt 7A, 3080 Tervuren
02 766 53 53
burgerzaken@tervuren.be

Öffnungszeiten
montags von 13.30 bis 19.00 Uhr, dienstags von 09.00 bis 12.00 Uhr,
mittwochs von 08.30 bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 
donnerstags von 09.00 bis 12.00 Uhr und freitags von 08.30 bis 12.00 Uhr