Assistentiewoningen en zorgcentra

Kan je niet meer alleen wonen? Er zijn ook andere manieren van wonen voor jou.
Assistentiewoningen zijn woningen die aangepast zijn aan de nood van ouderen. Bedoeling is mensen te stimuleren om langer in hun thuisomgeving te verblijven en hen hiervoor de nodige accommodatie aan te bieden.  Een assistentiewoning is niet zomaar een flat of appartement. Als een bewoner hulp nodig heeft zorgt het OCMW ervoor dat er een antwoord op komt. Dat kan door hulp in huis, verpleging aan huis of maaltijden aan huis.

 

Een dagverzorgingscentrum is een centrum met dagopvang voor personen met een hoge leeftijd die nog thuis wonen. Ze hebben nood aan zorg omdat ze minder dingen alleen kunnen. Ze krijgen hulp bij de handelingen van het dagelijks leven. Zo is een rusthuisopname niet meer nodig of kan die op een later tijdstip. Bezoekers houden een maximum aan autonomie in het dagcentrum. Een dagverzorgingscentrum is een veilige en huiselijke omgeving waar sociale contacten en vaardigheden gestimuleerd worden.

 

Is het alleen wonen niet meer mogelijk dan kan je naar woonzorgcentrum. Verzorgenden en verpleegkundigen doen de verzorging van de mensen.

Woonzorgcentrum Zoniën
Jezus Eiklaan 37
3080 Tervuren
02 767 84 88
woonzorgcentrumzonien@sociaalhuistervuren.be

 

Serviced residences and care facilities

Assisted living & care homes

Is living alone no longer possible? Other living options are available to you.
Assisted living is a type of housing adapted to the needs of older people. The intention is to encourage people to stay in their own home environment for longer and help support this. Assisted living isn’t just any flat or apartment. If a resident needs support, the Public Social Welfare Centre makes sure this is provided. That can be home care, home nursing or meals delivered to your home.
 
A day centre is a centre providing daytime care for people of an advanced age who still live in their own home. They need this care because they can no longer do as much themselves. They receive support in their day-to-day lives. This eliminates or delays the need for a move to a residential care home. Day centre visitors maintain maximum independence. A day centre is a secure, cosy environment that encourages social contacts and skills.
 
If living alone is no longer possible, you can move to a care home. Carers and nurses look after the residents there.
Woonzorgcentrum Zoniën
Jezus Eiklaan 37
3080 Tervuren
02 767 84 88
woonzorgcentrumzonien@sociaalhuistervuren.be
 

Maisons d’assistance et centres de soins

Vous n’êtes plus en mesure de vivre seul(e)? Il existe aussi d’autres formes d’habitations pour vous.
Les maisons d’assistance sont des habitations adaptées aux besoins des personnes âgées. L’objectif consiste à stimuler les gens à séjourner plus longtemps dans leur environnement habituel et à leur proposer les commodités nécessaires. Une maison d’assistance n’est pas seulement un flat ou un appartement. Lorsqu’un habitant a besoin d’aide, le CPAS veille à lui trouver une réponse appropriée. Il peut s’agir d’une aide à domicile, de soins infirmiers à domicile ou de repas livrés à domicile.

Un centre de soins de jour est un centre qui assure l’accueil de jour de personnes d’un âge avancé qui habitent encore chez elles. Elles ont besoin de soins, parce qu’elles sont moins capables de se débrouiller seules. Elles sont aidées dans les gestes de la vie quotidienne. Un placement en maison de repos ne sera donc plus nécessaire ou reporté à une date ultérieure. Les visiteurs conservent un maximum d’autonomie dans un centre de jour. Un centre de soins de jour est un environnement sûr et familier qui stimule les contacts et les aptitudes sociales.

 Si vous n’êtes plus en mesure d’habiter seul(e), vous pouvez vous rendre dans un centre de repos et de soins. Le personnel soignant et le personnel infirmier se chargent des soins des personnes.

Woonzorgcentrum Zoniën
Jezus Eiklaan 37
3080 Tervuren
02 767 84 88
woonzorgcentrumzonien@sociaalhuistervuren.be

 

Assistiertes Wohnen und Pflegezentren

Sind Sie nicht mehr in der Lage, alleine zu wohnen? Es gibt heute auch andere Wohnmöglichkeiten für Sie.
Assistiertes Wohnen umfasst Wohnungen, die auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten und dementsprechend eingerichtet sind. Mit dieser Lösung werden Menschen angeregt, länger in ihrem gewohnten Umfeld zu bleiben und dennoch altersgerecht zu wohnen. Unter assistiertes Wohnen wird keine gewöhnliche Etagenwohnung verstanden.  Wenn ein Bewohner Hilfe braucht, sorgt das OCMW dafür, dass er diese auch bekommt. Egal, ob es sich um eine Haushalts- oder Pflegehilfe oder um Mahlzeiten auf Rädern handelt.
 
Eine Tagespflegestätte ist ein Zentrum mit einer Tagesbetreuung für hoch betagte Senioren, die noch zu Hause wohnen.  Sie sind auf Hilfe angewiesen, weil sie sich nicht mehr selbst um alles selber kümmern können. In einer Tagespflegestätte erhalten Sie Unterstützung bei den alltäglichen Dingen des Lebens. Dank dieser Leistung ist der Umzug in ein Seniorenheim nicht mehr notwendig oder kann verschoben werden. Besucher behalten ein Höchstmaß an Eigenständigkeit in der Tagespflegestätte. Eine Tagespflegestätte ist zugleich ein sicheres und häusliches Umfeld, das soziale Kontakte und Fähigkeiten fördert.
 
Wer nicht mehr alleine wohnen kann, wendet sich am besten an ein Wohn- und Pflegeheim. Hier kümmern sich Betreuer und Pflegefachkräfte um die Bewohner.

Woonzorgcentrum Zoniën
Jezus Eiklaan 37
3080 Tervuren
02 767 84 88
woonzorgcentrumzonien@sociaalhuistervuren.be