De dienst burgerzaken helpt je met: 

•    Internationale rijbewijzen
•    Omwisseling van een buitenlands rijbewijs
•    Een Europees rijbewijs
•    Voorlopig rijbewijs categorie A, BE, C, CE, D en DE (model 3)
•    Voorlopig rijbewijs categorie B

Een internationaal rijbewijs kan je aanvragen op voorlegging van je identiteitskaart en je geldig nationaal rijbewijs. Breng ook een recente pasfoto mee.

Voor de aangifte van verlies of diefstal van een rijbewijs en om een duplicaat aan te vragen, moet je rechtstreeks naar de lokale politie.

Driving licences

The department for Civil Affairs will provide assistance with: 

•    International driving licences
•    Converting a foreign driving licence
•    A European driving licence
•    Temporary driving licence category A, BE, C, CE, D and DE (model 3)
•    Temporary driving licence category B

You can request an  international driving licence on presentation of your identity card and a valid national driving licence. Make sure to bring a recent passport picture.

To report loss or theft of a driving licence or request a duplicate you must contact the local police department directly.

Permis de conduire

Le service des permis de conduire vous aide pour:

•    Les permis de conduire internationaux
•    L’échange d’un permis de conduire étranger
•    Un permis de conduire européen
•    Un permis de conduire provisoire de catégorie A, BE, C, CE, D et DE (modèle 3)
•    Le permis de conduire provisoire de catégorie B

Le permis de conduire international peut être demandé sur présentation de la carte d’identité et d’un permis de conduire national valable. Apportez aussi une photo d’identité récente.

Vous devez vous adresser directement à la police locale pour déclarer la perte ou le vol d’un permis de conduire et remplir les formalités en vue de l’obtention d’un duplicata.

Führerscheine

Das Einwohnermeldeamt hilft Ihnen: 

•   mit internationalen Führerscheinen
•   beim Umtausch eines ausländischen Führerscheins
•    mit einem europäischen Führerschein
•    vorläufigen Führerschein Kategorie A, BE, C, CE, D und DE (Modell 3)
•    Vorläufiger Führerschein Kategorie B

Ein internationaler Führerschein wird unter Vorlage des Personalausweises und des gültigen nationalen Führerscheins beantragt. Bringen Sie auch ein aktuelles Passfoto mit.

Für die Angabe von Verlust oder Diebstahl eines Führerscheins und das Ausfüllen der Formalitäten zum Erhalt eines Duplikats müssen Sie sich direkt an die örtliche Polizei wenden.