Verplaatsingen per fiets gaan in de stad vaak sneller dan met de auto. In Brussel en in de rand rond Brussel zijn er overal fietsenstallingen, verschillende fietsverhuursystemen, een uitgebreid fietsnetwerk en fietssnelwegen.

Met de fiets naar het werk/naar school

Afstanden tot 5 à 7 km vinden de meeste mensen aangename fietsafstanden. Woon je verder van je werk, dan kan een elektrische fiets ook nog soelaas brengen. Op die manier worden afstanden tot 20 à 30 km ook haalbaar zonder al te zware inspanning en bovendien blijf je in goede vorm!

Combinatie openbaar vervoer & fietsen

Fietsen kan je tevens eenvoudig combineren met het openbaar vervoer.  Neem een plooifiets mee op de trein of maak gebruik van deelfietsen die je nabij de stations kan terugvinden. Op die manier combineer je sport en tijd om te lezen/werken/...

Fietsdeelsystemen

Blue-bike: de belangrijkste treinstations in België bieden fietsen aan voor verhuur (de zogenoemde blue-bikes) waarmee je eenvoudig na een treinrit op je verdere bestemming geraakt (en terug). Meer info over tarieven en in welke stations deze fietsen beschikbaar zijn vind je hier.
Villo!: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je gebruik maken van het fietsdeelsysteem van Villo!. Er zijn in totaal 360 Villo! stations in onze hoofdstad die zich telkens op ca. 450 m van elkaar bevinden. 7 dagen op 7, 24u op 24u kan je deze fietsen (met slot!) ontlenen en retourneren. Meer info over tarieven en abonnementen vind je hier. Extra handig: je kan een Villo abonnement ook laten activeren op jouw MOBIB kaart.

Fietsverhuur

Fietsverhuur in Brussel: www.provelo.org
Fietsverhuur in Hoeilaart: Je kan mountainbikes en racefietsen huren bij Filip Sport, Kasteelstraat 45, 1560 Hoeilaart (02 657 37 33)

Fietssnelwegen

Fietssnelwegen brengen je vlot en veilig over langere afstand waar je moet zijn. Deze snelle fietsroutes ontlasten de vele files in en rond Brussel en zijn een gezond alternatief voor woon-werk verkeer. Een overzicht van deze fietssnelwegen vind je hier. Let op: sommige van deze routes zijn nog niet verwezenlijkt, de kaart geeft de toekomstige toestand weer. Klik op de routes voor meer info.

Fietsvergoeding

Werkgevers kunnen een vergoeding per gefietste kilometer uitbetalen aan werknemers die (een deel van) hun woon-werkverkeer met de fiets afleggen. De werkgever beslist zelf of hij een fietsvergoeding toekent. Het is dus een gunst en geen verplichting, tenzij dit vastligt in een CAO van je sector.

Fietsen laten graveren en wat bij diefstal?

In België laten veel mensen hun fiets graveren of labelen in het kader van diefstalpreventie. Hierbij wordt het rijksregisternummer op het frame van de fiets aangebracht. Iedere burger met ofwel een Belgisch identiteitsdocument ofwel een Belgisch verblijfsdocument heeft zo’n nummer. Het rijksregisternummer is het eigendomsbewijs en bijgevolg kan de politie bij een gestolen fiets eenvoudig de rechtmatige eigenaar van een fiets identificeren en contacteren. Bovendien ontmoedigt dit label potentiële dieven aangezien het de verkoop van de gestolen fiets sterk bemoeilijkt. 

In Hoeilaart organiseren we op geregelde tijdstippen fietsgraveeracties. Voor meer info kan je de lokale politie contacteren:  Contactpersoon: Marc Debuyst - 02 769 69 30.

Cycling

In the city, cycling often gets you to your destination much faster than driving. Brussels and the surrounding areas offer bicycle parking everywhere, various bike rental schemes and an extensive network of cycling paths and highways.

Cycling to work or school

Five to seven km is a pleasant cycling distance to most people. If you live farther away from your work, an electric bicycle can be a solution. This makes distances up to twenty or thirty km doable without too much effort and helps keep you in shape too.

Combining public transport & cycling

You can also easily combine cycling with public transport. Bring along a folding bike on the train or use the shared bicycles provided for hire near the train stations. That way you can both exercise and read, work, etc.

Shared bike schemes

Blue bike: All major Belgian train stations offer bicycles for hire (the so-called blue bikes) allowing you to easily reach your final destination on leaving the train (and to return). For more information on rates and to find out at which train stations these bicycles are available please go here.
Villo!: The Brussels Capital Region uses the Villo! bike sharing scheme. Our capital features 360 Villo! stations altogether, with a station every 450 m or so. You can use and return these bicycles (with a lock!) 24 hours a day, 7 days a week. For more information on rates and plans please go here. For even more convenience, put a Villo plan on your MOBIB card.

Bicycle rental

Bicycle rental in Brussels: www.provelo.org
Bicycle rental in Hoeilaart: You can rent mountain bikes and race bikes Filip Sport, Kasteelstraat 45, 1560 Hoeilaart (02 657 37 33).

Bicycle highways

Bicycle highways take you to your destination quickly and safely over longer distances. These fast bicycle paths help relieve the traffic congestion in and around Brussels and are a healthy commuting alternative. For an overview of these bicycle highways please go here. Attention: Some paths have not yet been completed, but the map also shows future paths. Click on the paths for more information.

Cycle allowance

Employers may choose to pay employees who commute (partially) by bicycle an allowance based on the distance covered. The employer decides whether to provide a cycling allowance or not. This is a priviledge, not a right, unless it has been specified in the collective labour agreement for your sector.

Getting your bicycle engraved and what to do in case of theft

In Belgium many people have their bicycle engraved or labelled as theft prevention. The national registration number is engraved on the bicycle frame. All citizens with Belgian identity or residence documents receive a registration number. The national registration number functions as proof of ownership, allowing the police to easily identify and contact a stolen bicycle’s lawful owner. Moreover, this label acts as a deterrent to potential thieves, as it makes the stolen bicycle much harder to sell. 

Hoeilaart regularly organises bicycle engraving opportunities. For more information, contact the  local police department. Contact person: Marc Debuyst - 02 769 69 30.

 

Vélo

Généralement, il est plus rapide de se déplacer en vélo qu’en voiture en ville. A Bruxelles et en périphérie, il existe partout des emplacements pour vélos, différents systèmes de location de vélos, un réseau cyclable étendu et des voies rapides pour vélos.

Trajet domicile-travail/école

La plupart des gens trouvent que des distances de 5 à 7 km sont des distances cyclables agréables. Si vous habitez plus loin de votre lieu de travail, le vélo électrique peut être une option, ce qui vous permettra de parcourir des distances de 20 à 30 km sans fournir trop d’efforts et de plus, vous gardez la forme!

Combinaison transports en commun & vélos

Il est également très facile de combiner le vélo et les transports en commun. Prenez un vélo pliable dans le train ou utilisez des vélos à partager que vous trouverez à proximité des gares. Ce qui vous permet de combiner le sport et du temps pour lire/travailler/…

Systèmes de vélos partagés

Blue-bike: les principales gares de Belgique proposent des vélos à louer (appelés blue-bikes), qui vous permettent de rejoindre votre destination (et retour) après un voyage en train. Vous trouverez de plus amples informations sur les tarifs et les gares où ces vélos sont disponibles ici.
Villo!: dans la Région de Bruxelles-Capitale, vous pouvez utiliser le système des vélos partagés de Villo! Notre capitale compte un total de 360 stations Villo! séparées entre elles de 450 m environ. 7 jours sur 7, 24h sur 24h, vous pouvez louer et rapporter ces vélos (avec cadenas!). Vous trouverez de plus amples informations sur les tarifs et les abonnements ici.
Extra pratique: vous pouvez aussi faire activer un abonnement Villo sur votre carte MOBIB.

Location de vélos

Location de vélos à Bruxelles: www.provelo.org
Location de vélos à Hoeilaart: Il est possible de louer des vélos VTT et des vélos de course chez Filip Sport, Kasteelstraat 45, 1560 Hoeilaart (02 657 37 33).

Voies rapides pour vélos

Les voies rapides pour vélos vous mènent à votre destination sur une longue distance de manière rapide et sécurisée. Ces voies rapides dégorgent les nombreuses files à et autour de Bruxelles et sont une solution de rechange saine pour le trajet entre le domicile et le travail. Vous trouverez un aperçu de ces voies rapides pour vélos sur le site Internet. Attention: certaines de ces voies ne sont pas encore réalisées, la carte indique la distance future. Cliquez sur les routes pour plus d’informations.

Indemnité vélo

Les employeurs peuvent payer une indemnité par kilomètre parcouru à vélo aux travailleurs qui parcourent (une partie de) leur trajet domicile-travail à vélo. L’employeur décide lui-même s’il octroie une indemnité vélo. Il s’agit donc d’une faveur et non d’une obligation, sauf si cette disposition est prévue dans la CCT de votre secteur.

Faire graver les vélos et que se passe-t-il en cas de vol?

En Belgique, de nombreuses personnes font graver ou labelliser leur vélo dans le cadre de la prévention contre le vol. Dans ce cas, le numéro du registre national est apposé sur le cadre du vélo. Chaque citoyen qui dispose soit d’un document d’identité belge, soit d’un document de séjour belge a un tel numéro. Le numéro du registre national est une preuve de propriété et par conséquent, la police peut facilement identifier et contacter le propriétaire d’un vélo volé. De plus, ce label décourage les voleurs potentiels, car cela complique fortement la vente d’un vélo volé.

A Hoeilaart, nous organisons régulièrement des actions de gravure de vélos. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter la police locale: personne de contact: Marc Debuyst - 02 769 69 30

Fahrrad

Mit dem Fahrrad kommt man in der Stadt häufig schneller voran als mit dem Auto. In Brüssel und in den Vorstädten finden Sie überall Fahrradstellplätze, verschiedene Verleihsysteme, ein weit verbreitetes Radverkehrsnetz und Radschnellwege.

Mit dem Fahrrad zur Arbeit/zur Schule

Abstände von 5-7 km sind mit dem Fahrrad einfach zu meistern, finden die meisten. Wenn der Arbeitsplatz weiter entfernt ist, lohnt sich vielleicht ein E-Bike. Mit einem elektrischen Fahrrad gehören auch Abstände von 20-30 km zum Bereich des Möglichen, ohne dass es zu beschwerlich wird. Darüber hinaus bleibt man fit!

Kombination öffentliche Verkehrsmittel & Fahrrad

Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln darf das Fahrrad gerne kombiniert werden.  So darf ein Faltfahrrad mit in den Zug und an den Bahnhöfen befinden sich ebenfalls Fahrradverleihstationen. Machen Sie also ausgiebig Gebrauch von der Möglichkeit, Sport und Lesen, Arbeiten usw. zu verbinden.

Öffentliche Fahrradverleihsysteme

Blue-bike: Die großen belgischen Bahnhöfe bieten einen Fahrradverleihservice (die sogenannten Blue-bikes) an. Nach der Zugfahrt kann man aufs Fahrrad umsteigen, um sein Ziel zu erreichen und wieder zurückzufahren. Infos zu den Tarifen und Bahnhöfen, die Blue-bikes bereitstellen, lesen Sie hier.
Villo!: In der Region Brüssel-Hauptstadt kann man das Bike-Sharing-System Villo! nutzen. Die Hauptstadt ist mit insgesamt 360 Villo!-Stationen ausgerüstet, die etwa 450 voneinander entfernt liegen. Diese (abschließbaren!) Fahrräder kann man rund um die Uhr und an allen Wochentagen mieten und wieder zurückgeben. Infos zu den Tarifen und Abonnements lesen Sie hier. Ganz schön praktisch: Ein Villo!-Abonnement kann auch über den MOBIB-Fahrausweis aktiviert werden.

Fahrradverleih

Fahrradverleih in Brüssel: www.provelo.org
Fahrradverleih in Hoeilaart: Hier können Sie Mountainbikes und Rennräder mieten: Filip Sport, Kasteelstraat 45, 1560 Hoeilaart (02 657 37 33)

Radschnellwege

Ein Radschnellweg bringt Sie über eine große Entfernung schnell und sicher ans Ziel. Schnelle Radwegeverbindungen entlasten den Verkehr in und um Brüssel. Sie erweisen sich als gesunde Alternative für den Pendelverkehr. Eine Übersicht der Radschnellwege finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass ein Teil dieser Radschnellwege noch in Planung sind. Die Karte zeigt, wie es in Zukunft sein sollte. Für weitere Informationen klicken Sie die jeweilige Route an.

Fahrradvergütung

Arbeitgeber können den Arbeitnehmern eine Vergütung pro Kilometer zahlen, wenn diese den Weg zwischen Wohnen und Arbeiten (teilweise) mit dem Fahrrad ablegen. Der Arbeitgeber entscheidet selbst, ob er eine Fahrradvergütung gewährt. Es ist somit eine Vergünstigung und keine Verpflichtung, es sei denn, dies ist tarifvertraglich für Ihre Branche so geregelt.

Fahrräder gravieren lassen, und was tun bei Diebstahl?

Damit es nicht gestohlen wird, lassen viele Leute in Belgien ihr Fahrrad gravieren oder labeln. Dabei wird die Nationalregisternummer auf dem Fahrradrahmen angebracht. Jeder Bürger mit entweder einem belgischen Ausweisdokument oder einem belgischen Aufenthaltsdokument hat eine solche Nummer. Die Nationalregisternummer ist der Eigentumsnachweis. Demgemäß kann die Polizei den rechtmäßigen Eigentümer eines gestohlenen Fahrrads identifizieren und kontaktieren. Außerdem schreckt dieses Label potentielle Diebe ab, da der Verkauf des gestohlenen Fahrrads stark erschwert wird. 

In Hoeilaart werden regelmäßig Fahrradgravieraktionen organisiert. Für weitere Informationen können Sie die örtliche Polizei kontaktieren:  Kontaktperson:   Marc Debuyst - 02 769 69 30.