Onderwijs

België heeft internationaal een heel goede reputatie op het vlak van onderwijs. De onderwijstaal is bepaald door de locatie van de school. In Vlaanderen is dat Nederlands.

In België kan je ook kiezen voor internationale scholen. Internationaal onderwijs leert hetzelfde curriculum aan in verschillende landen. Als je na een tijdje in een ander land gaat wonen, kan je kind zijn studies daar verderzetten in het internationaal onderwijs. Internationale scholen zijn niet gebonden aan de Belgische taalregels voor scholen. Ze geven bijvoorbeeld les in het Engels. Dat is geen officiële taal in België.  

In België is er leerplicht voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar.

Ook kinderen die al lager onderwijs starten op 1 september van het jaar dat ze 5 worden, vallen onder de leerplicht.

De leerplicht is geen schoolplicht, ouders mogen thuis lesgeven aan hun kind. Het leerplichtonderwijs wordt door de overheid betaald en is gratis. Scholen mogen je niet vragen om inschrijvingsgeld te betalen. Ouders betalen wel voor andere dingen zoals schooluitstappen, warme maaltijden, culturele activiteiten, …    

De Belgische Grondwet bepaalt dat onderwijs vrij is. Daarom kan je in Vlaanderen kiezen tussen verschillende soorten onderwijs. Het officiële onderwijs is georganiseerd door de overheid (Vlaamse gemeenschap, provincie of gemeente). Onderwijs kan ook aangeboden worden door privé-instanties. Het officieel onderwijs is ideologisch neutraal. Het vrije onderwijs is katholiek, maar er zijn scholen met andere levensbeschouwingen of filosofie. Er zijn ook scholen die andere pedagogische methodes gebruiken (zoals de Freinet of Steinerscholen). De Vlaamse overheid heeft afspraken voor alle soorten onderwijs. In die afspraken staat wat kinderen minimaal moeten leren en moeten kunnen. Ook op welke leeftijd ze die dingen moeten kunnen. De afspraken over wat je moet kunnen, noemen we de eindtermen. Naast de eindtermen kan elke school ook eigen accenten leggen.

Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht. Maar het loont zonder meer de moeite en het is gratis.  Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of -meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs.
6-jarige leerlingen kunnen in het  lager onderwijs starten als ze in het voorafgaande schooljaar minstens 220 halve dagen aanwezig waren in het Nederlandstalig kleuteronderwijs. Als dat niet het geval is, beslist de klassenraad van de lagere school waar je je kind wil inschrijven of het daar toch mag starten, dan wel of het nog een jaar naar de kleuterschool moet.

Opgelet: een kind dat een jaar langer naar de kleuterschool gaat, is leerplichtig en moet alle dagen naar school (behalve in geval van gewettigde afwezigheid).
Het kleuteronderwijs is niet verplicht. Meer dan 90 % van de kinderen van 2,5 à 3 jaar tot 6 jaar oud gaan naar een kleuterschool. Het aanbod is heel groot en gratis. 

Het leerplicht onderwijs

Het leerplichtonderwijs is 6 jaar lager onderwijs (6 tot 12 jaar) en 6 jaar secundair onderwijs (12 tot 18 jaar). De twee eerste jaren secundair onderwijs krijgen alle leerlingen dezelfde basis aangeleerd. Daarna kiezen ze een specifieke studierichting: algemeen secundair onderwijs, technisch onderwijs of beroepsonderwijs. 

Hoger/universitair onderwijs

Wie een diploma secundair onderwijs heeft, mag verder studeren aan een hogeschool of universiteit. Deze opleidingen noemen we een bachelor en master. Deze opdeling in bachelor en master is conform de Bolognaverklaring waarin gestreefd werd naar een eenmaking van het hoger onderwijs in Europa. 


Vind een school op deze website.

De scholen in Hoeilaart:

Gemeenschapsschool Het Groene Dal

Willem Matstraat 4
Tel. 02 657 42 98
Fax 02 657 50 75
www.hetgroenedal.be

Directeur: Gunter Van der Elst
E-mail: bsho.dir@sgr10.be

Vrije Sint-Clemensschool

Ingang: D. Vandervaerenstraat 1 a
Officieel adres: Waversesteenweg 2
Tel. 02 657 01 40
Tel. 02 657 51 95
Fax 02 657 48 59
www.vrijesint-clemensschool.be

Administratief directeur: Geneviève Ockerman
E-mail: admdir.sint-clemens@telenet.be
Pedagogisch directeur: Nico Guns
E-mail: peddir.sint-clemens@telenet.be

Education

The Belgian educational system has an enviable reputation worldwide. The language of instruction is determined by the school’s location. In Flanders this is Dutch.


You can also opt for an international school. The international education system employs the same curriculum in different countries. If you move to another country after a few years, your child can continue their schooling under the same international system. International schools are not bound by Belgium’s language restrictions. They may teach in English, for example. This is not one of the official Belgian languages.  

In Belgium, education is compulsory for all children between 6 and 18 years of age.

Children starting primary education on 1 September the year they turn five are also considered subject to this requirement.

Compulsory education does not mean compulsory school attendance; parents may teach their children at home. The compulsory education is paid for by the government and is free of charge. Schools are not permitted to ask you to pay tuition. Parents do pay for other items, such as school trips, hot meals, cultural activities, etc.  

 
The Belgian Constitution provides for freedom of education. This means you can choose between various types of education in Flanders. The official education system is provided by the government (the Flemish Community, province or municipality). Education can also be provided by private institutions. The official education system is ideologically neutral. Non-state education is Catholic, but schools based on other religious and philosophical views exist as well. There are also schools based on specific pedagogical methods (e.g. Freinet or Steiner schools). The Flemish government has established agreements for all types of education. These agreements specify the minimum that children must learn and be capable of and at what age. These agreed capabilities are called attainment levels. In addition, schools may maintain their own supplementary criteria.

Preschool

In Flanders preschool is not compulsory. However, it’s certainly worthwhile and costs nothing. Your child will learn social skills, become familiar with the language and gain practical skills. The preschool teacher prepares your child for primary education.
Six-year-olds may start primary school if they have attended at least 220 half days of Dutch-language preschool in the previous academic year. If this is not the case, the ‘class council’ for the primary school you wish your child to attend decides whether this is advisable, or whether they should first attend another year of preschool.
Attention: A child that attends preschool for an additional year will be of school age and must attend school every day (excepting justifiable absences).
Preschool is not compulsory. Over 90% of children between 2.5 to 3 and 6 years of age do attend preschool. The options are many and free. 

Compulsory education

Education is compulsory for six years of primary school (ages 6 to 12) and six years of secondary school (ages 12 to 18). During the first two years of secondary education all students receive the same basic schooling. Then they choose a specialisation, either general secondary education, technical education or vocational training. 

Higher/university education

Those who have completed secondary education can continue their studies at an institute of higher education or university. These programmes are designated as either Bachelor’s or Master’s degree courses. This division into Bachelor’s and Master’s degrees is in accordance with the Bologna Declaration, intended to unify higher education in Europe. 

Find a school at this website.

The preschools and primary schools in Hoeilaart:

Gemeenschapsschool Het Groene Dal

Willem Matstraat 4
Tel. 02 657 42 98
Fax 02 657 50 75
www.hetgroenedal.be

Head: Gunter Van der Elst
E-mail: bsho.dir@sgr10.be

Vrije Sint-Clemensschool

Entrance: D. Vandervaerenstraat 1 a
Officieel address: Waversesteenweg 2
Tel. 02 657 01 40
Tel. 02 657 51 95
Fax 02 657 48 59
www.vrijesint-clemensschool.be

Head of administration: Geneviève Ockerman
Email: admdir.sint-clemens@telenet.be
Head of education: Nico Guns
Email: peddir.sint-clemens@telenet.be

Enseignement

Sur le plan international, la Belgique a une excellente réputation en matière d’enseignement. La langue de l’enseignement est déterminée par la localisation de l’école. En Flandre, c’est le néerlandais.

En Belgique, vous pouvez aussi opter pour des écoles internationales. L’enseignement international suit le même curriculum dans les différents pays. Si vous allez habiter dans un autre pays après un certain temps, votre enfant pourra poursuivre ses études dans l’enseignement international. Les écoles internationales ne sont pas tenues par les règles linguistiques belges qui s’appliquent aux écoles. Elles donnent, par exemple, cours en anglais. Ce n’est pas une langue officielle en Belgique.  

En Belgique, l’enseignement est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 18 ans.

Les enfants qui ont déjà commencé l’enseignement primaire le 1er septembre de l’année où ils ont 5 ans relèvent aussi de l’obligation d’apprentissage

L’obligation d’apprentissage n’est pas l’obligation scolaire. Les parents peuvent donner cours à leur enfant à la maison. L’enseignement obligatoire est payé par le pouvoir public et est gratuit. Les écoles ne peuvent pas vous demander de payer un minerval. Toutefois, les parents paient pour d’autres activités, comme les excursions scolaires, les repas chauds, les activités culturelles, …    

Selon la Constitution belge, l’enseignement est libre. C’est la raison pour laquelle vous avez le choix entre différents types d’enseignement en Flandre. L’enseignement officiel est organisé par le pouvoir public (la communauté flamande, la province ou la commune). L’enseignement peut aussi être proposé par des instances privées. L’enseignement officiel est neutre sur le plan idéologique. L’enseignement libre est catholique, mais il existe des écoles qui défendent d’autres conceptions de vie ou philosophies. Il y a aussi des écoles qui pratiquent d’autres méthodes pédagogiques (comme les écoles Freinet ou Steiner). L’autorité flamande a conclu des accords pour tous les types d’enseignement. Ces accords décrivent le minimum de ce que les élèves doivent apprendre ou être capables de faire. De même que l’âge auquel ils doivent en être capables. Les accords sur ce que vous devez pouvoir faire sont les objectifs finaux. Outre les objectifs finaux, chaque école peut aussi fixer des visions propres.

Enseignement maternel

En Flandre, l’enseignement maternel n’est pas obligatoire. Mais il vaut néanmoins la peine d’être suivi et il est gratuit. Votre jeune enfant apprend des aptitudes sociales en classe, il se familiarise avec la langue et les capacités pratiques. L'institutrice ou l'instituteur prépare votre enfant à l’enseignement primaire.
Les élèves âgés de 6 ans peuvent débuter dans l’enseignement primaire s’ils ont été présents au moins 220 demi-journées dans l’enseignement maternel néerlandophone au cours de l’année scolaire précédente. Si ce n’est pas le cas, le conseil de classe de l’école primaire où vous voulez inscrire votre enfant décidéra s’il peut débuter cette année ou s’il doit encore suivre une année en école maternelle.

Attention: un enfant qui va encore une année à l’école maternelle est en âge d’obligation scolaire et doit aller tous les jours à l’école (sauf en cas d’absence justifiée).
L’enseignement maternel n’est pas obligatoire, plus de 90% des enfants de 2,5 à 3 ans jusqu’à 6 ans vont à l’école maternelle. L’offre est très étendue et gratuite.

L’enseignement obligatoire

L’enseignement obligatoire correspond à 6 années d’enseignement primaire (de 6 à 12 ans) et 6 années d’enseignement secondaire (de 12 à 18 ans). Durant les deux premières années de l’enseignement secondaire, tous les élèves apprennent la même base. Ensuite, ils choisissent une orientation d’étude spécifique: enseignement secondaire général, enseignement technique ou enseignement professionnel.

Enseignement supérieur/universitaire

L’élève qui a obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire peut poursuivre ses études dans une école supérieure ou à l’université. Ces formations s’appellent bachelor ou master. Cette formation de bachelor ou master est conforme à la déclaration de Bologne qui vise une unification de l’enseignement supérieur en Europe.

Trouvez une école via ce site.

Les écoles maternelles et primaires situées à Hoeilaart:

Gemeenschapsschool Het Groene Dal

Willem Matstraat 4
Tel. 02 657 42 98
Fax 02 657 50 75
www.hetgroenedal.be

Directeur: Gunter Van der Elst
E-mail: bsho.dir@sgr10.be

Vrije Sint-Clemensschool

Ingang: D. Vandervaerenstraat 1 a
Officieel adres: Waversesteenweg 2
Tel. 02 657 01 40
Tel. 02 657 51 95
Fax 02 657 48 59
www.vrijesint-clemensschool.be

Administratief directeur: Geneviève Ockerman
E-mail: admdir.sint-clemens@telenet.be
Pedagogisch directeur: Nico Guns
E-mail: peddir.sint-clemens@telenet.be

Unterricht

Das Unterrichtswesen in Belgien genießt international einen guten Ruf. Die Unterrichtssprache wird vom Standort der Schule bestimmt. In Flandern ist Niederländisch die Unterrichtssprache.

In Belgien können Sie sich auch für eine internationale Schule entscheiden. Ein internationales Ausbildungssystem bietet denselben Lehrplan in verschiedenen Ländern an. Wenn man nach einer Weile in ein anderes Land umziehen muss, können die Kinder ihre Schule in einem internationalen Unterrichtssystem fortsetzen. Internationale Schulen unterliegen nicht den belgischen Sprachengesetzen für das Unterrichtswesen. In diesen Schulen wird beispielsweise auf Englisch unterrichtet. Und Englisch ist keine Amtssprache in Belgien.  

Die Lernpflicht in Belgien gilt für alle Kinder von 6 bis 18 Jahre.

Auch Kinder, die 5 Jahre sind, wenn die Vorschule am 1. September beginnt, sind lernpflichtig.

Lernpflicht ist nicht gleich Schulpflicht, denn Eltern können ihre Kinder auch zu Hause unterrichten. Der lernpflichtige Unterricht wird von der öffentlichen Hand finanziert und ist kostenlos. Schulen dürfen von den Eltern keine Einschreibegeführ verlangen. Die Eltern bezahlen jedoch andere Dinge, darunter Schulausflüge, warme Mahlzeiten, kulturelle Aktivitäten usw.    

Die belgische Verfassung besagt, dass das Unterrichtswesen frei ist. Darum kann man in Flandern aus verschiedenen Unterrichtssystemen wählen. Das offizielle Unterrichtssystem wird von den Behörden getragen (Flämische Gemeinschaft, Provinz oder Gemeinde). Unterricht kann auch von privaten Organisationen angeboten werden. Das offizielle Unterrichtswesen ist ideologisch neutral. Das freie Unterrichtswesen ist katholisch. Es gibt jedoch auch Schulen mit einer anderen Weltanschauung oder Philosophie. Und Schulen mit anderen pädagogischen Methoden (wie die Freinet- oder Steinerschulen). Die flämischen Behörden haben Abmachungen für alle Unterrichtssysteme getroffen. Diese Abschlussziele legen fest, was Kinder wenigstens lernen und kennen müssen. Und ab welchem Alter Sie die Dinge kennen müssen. Abschlussziele über die Fächer, die Kinder kennen müssen, heißen hierzulande „eindtermen“.  Zusätzlich zu den Abschlusszielen kann eine Schule auch eigene Akzente setzen.

Vorschulerziehung

Die Vorschulerziehung ist in Flandern nicht verpflichtet. Es lohnt sich jedoch, wenn ein Kind die Vorschule oder den Kindergarten besucht. Zudem ist dieser Unterricht gratis.In den Vorschulklassen lernt es soziale Kompetenzen, es gewöhnt sich an die Sprache und macht praktische Erfahrungen. Der/die Kindergärtner/in oder Vorschullehrer/in bereitet Ihr Kind auf die Grundschule vor.
Kinder im Alter von 6 Jahren dürfen in der Grundschule beginnen, wenn sie während des vorangehenden Schuljahres wenigstens 220 halbe Tage im niederländischsprachigen Vorschulunterricht anwesend waren. War dies nicht der Fall, entscheidet der Klassenrat der Grundschule, in der Sie Ihr Kind einschreiben möchten, ob es dort trotzdem anfangen darf oder ob es noch ein Jahr die Vorschule besuchen muss.

Wichtig: Ein Kind, das ein Jahr länger in der Vorschule bleibt, ist lernpflichtig und muss jeden Tag zur Schule (außer bei berechtigter Abwesenheit).
Der Kindergartenbesuch ist nicht verpflichtet. Über 90 % der Kinder zwischen 2,5-3 und 6 Jahre gehen in Flandern in den Kindergarten.  Das Angebot ist besonders groß und kostenlos. 

Pflichtschulunterricht

Der Pflichtschulunterricht umfasst 6 Jahre Grundschule (6 bis 12 Jahre) und 6 Jahre Sekundarschule (12 bis 18 Jahre). In den ersten zwei Jahren des Sekundarunterrichts erhalten alle Schüler denselben Unterricht. Anschließend wählen Sie eine bestimmte Studienrichtung: den allgemeinbildenden Sekundarschulunterricht, den technischen Unterricht oder beruflichen Unterricht. 

Hochschul-/Universitätsunterricht

Wer einen Sekundarschulabschluss hat, darf an einer Hochschule oder Universität weiter studieren. Hier kann man seinen Bachelor oder Master machen.  Der Unterschied zwischen Bachelor und Master ist auf die Bologna-Erklärung zurückzuführen, die die Vereinheitlichung des Hochschulunterrichtswesens in Europa anstrebt.

Eine Schule auf dieser Website finden.

Die Schulen in Hoeilaart:

Gemeenschapsschool Het Groene Dal

Willem Matstraat 4
Tel. 02 657 42 98
Fax 02 657 50 75
www.hetgroenedal.be

Schulleiter: Gunter Van der Elst
E-Mail: bsho.dir@sgr10.be

Vrije Sint-Clemensschool

Eingang: D. Vandervaerenstraat 1 a
Offizielle Adresse: Waversesteenweg 2
Tel. 02 657 01 40
Tel. 02 657 51 95
Fax 02 657 48 59
www.vrijesint-clemensschool.be

Administrativer Schulleiter: Geneviève Ockerman
E-Mail: admdir.sint-clemens@telenet.be
Pädagogischer Schulleiter: Nico Guns
E-Mail: peddir.sint-clemens@telenet.be